اتاق های تمیز در ایران

کاربرد اتاق تمیز

کاربرد اتاق تمیز در صنایع مختلف

می توان به جرئت بیان کرد که اکثر صنایع نیازمند یک محیطی عاری از آلودگی می باشند تا در آن به توسعه تحقیقات و پیشبرد آزمایش های خود بپردازند. بر همین اساس  کاربرد اتاق تمیز  (clean room) در صنایع مختلف رو به رشد بوده است. کاربرد اتاق تمیز در صنایع مختلف کلین روم ها را در […]

بیشتر بخوانید