گردنبند طبی سما طب پاکان مدل 1013

1,335,000 

۷ روز ضمانت بازگشت کالا

ﺗﺤﻮﯾﻞ اﮐﺴﭙﺮس

ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺻﻞ ﺑﻮدن ﮐﺎﻟﺎ

bazartamin ad
شناسه محصول: 6724654 دسته:

توضیحات

اﯾﻦ ﮔﺮدﻧﺒﻨﺪ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ وﺿﻌﯿﺖ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﻬﺮه ﻫﺎيﮔﺮدﻧﯽ در وﺿﻌﯿﺖ ﺻﺤﯿﺢ و ﻣﻄﻠﻮب طراحی گردیده است.
همچنین ﺑﺮاي درﻣﺎن آرﺗﺮوز و ﺻﺪﻣﺎت ﺧﻔﯿﻒ ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات کاربرد دارد.
اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺿﻤﻦ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺧﻤﯿﺪﮔﯽ ﮔﺮدن ﺑﻪ ﺟﻠﻮ، ﺑه گونه ای ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ که با ﻣﻘﺪار ﮐﻤﯽ اﻋﻤﺎل ﮐﺸﺶ بر روي ﻣﻬﺮه ﻫﺎي ﮔﺮدﻧﯽ، تنگی مجراي اﻋﺼﺎب ﻣﺤﯿﻄﯽ را ﮐﺎﻫﺶ داده وﻋﻼﺋﻢ ﻋﺼﺒﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﺸﺎر روي رﯾﺸﻪ ﻫﺎي اﻋﺼﺎب ﮔﺮدﻧﯽ را از ﺑﯿﻦ می ﺑﺮد.

کشور مبدا برند ایران
نحوه بسته شدن چسبی
جنس فوم نرم